top of page
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι το 2050, σχεδόν το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει στις πόλεις, από περίπου 50% σήμερα, ενώ τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία για την Ευρώπη, είναι ακόμα υψηλότερα. Οι αρχές ανταποκρινόμενες στις νέες προκλήσεις, καλούνται να προσφέρουν καινοτόμες, διαφανείς και συνδυαστικές υπηρεσίες προς τους πολίτες τους, για την ανάπτυξη βιώσιμων τόπων διαβίωσης. 

Η λύση αφορά πόλεις με μεμονωμένες κάθετες εφαρμογές (silo applications) όπως διαχείριση κίνησης, θέσεις στάθμευσης, μέτρηση ποιότητας αέρα, δημοτικός φωτισμός κλπ, που επιθυμούν την ενοποίησή τους για να παράγουν σύνθετη γνώση και να προσφέρουν συνδυασμένα σενάρια υπηρεσιών όπως συνδυασμένων μεταφορών (ενοποίηση διαχείρισης κοινόχρηστων ποδηλάτων και κυκλοφοριακού φόρτου), αστικής ασφάλειας (ενοποίηση CCTV κάμερες και φωτισμός).

Η πλατφόρμα προσαρμόζεται στις οδηγίες του οδηγού ISO 37120 και οδηγεί στην επιλογή, χρήση και παρακολούθηση των κατάλληλων δεικτών για τον προσδιορισμό της επίδοσης των πόλων, αναφορικά με την δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Η πλατφόρμα “Cloud4Smart”

Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για την επεξεργασία/ απεικόνιση δεδομένων από το περιβάλλον και επιτρέπει:

 

 • την άρση των περιορισμών που προκύπτουν από την ετερογένεια των δεδομένων (διαφορετικοί τύποι τεχνολογιών αισθητήρων, δικτύων μεταφοράς δεδομένων, δόμησης μεταδιδόμενης πληροφορίας)

 • την χρήση πρότυπων διεπαφών για την ανταλλαγή δεδομένων και την χρήση των υπηρεσιών από τρίτους

 • την ευφυή ανάλυση των δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων κάθε είδους, ανάλογα με την εφαρμογή του χρήστη

 • την πλήρη διασύνδεση του Internet-of-Things (ΙοΤ) με το Cloud

Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, έχει σκοπό την δημιουργία μιας επαναχρησιμοποιήσιμης υποδομής λογισμικού που θα λειτουργεί στο περιβάλλον του υπολογιστικού σύννεφου, καλύπτοντας αφενός τις απαιτήσεις & τους σκοπούς του έργου

Προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, όπου προγραμματιστές & προγραμματι-στικές ομάδες μπορούν να χτίσουν, τεστάρουν, εγκατα-στήσουν & τρέξουν τις εφαρμογές τους σε υποδομή cloud.

Προκειμένου η συνολική πλατφόρμα Cloud4Smart να διατίθεται ως υπηρεσία (Software-as-a-Service, SaaS) απαιτήθηκε η ικανοποίηση συγκεκριμένων προϋπο-θέσεων, ικανών να υποστηρίξουν την αρχιτεκτονική, λειτουργική & διαχειριστική επάρκεια του προτεινόμενου μοντέλου διάθεσης  λογισμικού.

H πλατφόρμα αισθητήρων Cloud4Smart προσφέρει ένα ολοκληρωμένο, βασισμένο σε τεχνολογίες υπολογιστικού σύννεφου SaaS, προγραμματιστικό πλαίσιο (framework) ανάπτυξης εφαρμογών αισθητήρων, που προσφέρει έτοιμες λειτουργίες στον προγραμματιστή για να ενσωματώσει στην εφαρμογή του, όπως:

 

 • ένα μοντέλο διαχείρισης αισθητήρων συμβατό με πρότυπα όπως το Observation & Measurements του OGC

 • εργαλεία για την διαχείριση αισθητήρων, συστημάτων αισθητήρων, των μεταδεδομένων τους και των τιμών που παράγουν σε περιβάλλον υπολογιστικού σύννεφου Platform as a Service (PaaS)

 • μηχανισμούς για τον ορισμό γεγονότων παραγόμενων από αισθητήρες

 • εργαλεία και τεχνικές για την εύκολη ενσωμάτωση συστημάτων αισθητήρων

 • επαναχρησιμοποιήσιμα widgets που επιτρέπουν την οπτικοποίηση δεδομένων από αισθητήρες και

 • διαχειριστικό περιβάλλον του κώδικα και του πλαισίου στο σύννεφο.

 

Αρχιτεκτονικά  η πλατφόρμα ακολουθεί μια αρθρωτή προσέγγιση βασισμένη στις αρχές SOA (Service Oriented architecture), επιτρέποντας την εύκολη επέκταση της και την ενσωμάτωση της σε λύσεις και εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Υιοθετεί ώριμες τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα, όπως ActiveMQ, Fabric8, Drools και Liferay

 • Εκμεταλλεύεται τις ισχυρές δυνατότητες ενός μηχανισμού διαχείρισης υπηρεσιών SaaS, που υποστηρίζει την πλήρη παραμετροποίηση των απαιτούμενων πόρων, τη διαχείριση των τιμολογιακών χρεώσεων, τα δικαιώματα των χρηστών

 • Φιλοξενείται στο Cloud βάσει νέων τεχνολογιών Docker και Kubernetes, παρέχοντας ευελιξία στην επιλογή υποδομής φιλοξενίας

 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης και επέκτασης σε λύσεις τρίτων

 • Δυνατότητα ανάκτησης τιμών με πρότυπα Restful Services (OGC)

 • Διαθέτει εργαλεία οπτικής παρουσίασης των δεδομένων και εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών για την αναζήτηση και ανάκτηση τιμών αισθητήρων

 • Η πλατφόρμα προσφέρεται με μικρό κόστος λειτουργίας OPEX

 

bottom of page